top of page

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Tampereen Kamppailijat Ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 01.09.2020. Viimeisin muutos 01.09.2020.


1. Rekisterinpitäjä

Tampereen Kamppailijat Ry, osoite: Vihurinkatu 4 A 9, 33900 Tampere

Y-tunnus: 3146361-4


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Jordman, fekmkravmagatampere@gmail.com,


3. Rekisterin nimi

Tampereen Kamppailijat Ry:n jäsenrekisteri.


4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen 25.5.2018 GDPR.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, jäsensuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:


Henkilötiedot:

  • Henkilön etu- ja sukunimi

  • Osoite, postinumero ja toimipaikka

  • Ikä tai syntymävuosi

  • Matkapuhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

Palvelun käyttötiedot:

  • Harjoitteluhistoria

  • Palveluiden käyttöajat ja -tiheys

  • Laskutus- ja maksutiedot

  • Tasokoe- ja leiritietoja

Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen muun muassa jäsensuhteen ylläpitämistä ja kirjanpitoa varten. Tiedot poistetaan kuin niiden säilytys ei ole enää tarpeen toimintaan liittyvien lakien vuoksi.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, jäsentapaamisista ja muista tilanteista, joissa jäsen luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page